en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
挨冻受饿 (ái dòng shòu è)
騃女痴儿 (ái nǚ chī ér)
騃女痴男 (ái nǚ chī nán)
騃童钝夫 (ái tóng dùn fū)

Page served in 0.01s