en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
霸道横行 (bà dào héng xíng)
霸陵醉尉 (bà líng zuì wèi)
霸王别姬 (bà wáng bié jī)
霸王风月 (bà wáng fēng yuè)
罢于奔命 (bà yú bēn mìng)

Page served in 0.012s