en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
帮狗吃食 (bāng gǒu chī shí)
邦国殄瘁 (bāng guó tiǎn cuì)
帮虎吃食 (bāng hǔ chī shí)
帮闲钻懒 (bāng xián zuān lǎn)
邦以民为本 (bāng yǐ mín wéi běn)

Page served in 0.014s