en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
瞋目扼腕 (chēn mù è wàn)
瞋目搤腕 (chēn mù è wàn)
嗔目切齿 (chēn mù qiē chǐ)
瞋目切齿 (chēn mù qiè chǐ)
瞋目竖眉 (chēn mù shù méi)
瞋目张胆 (chēn mù zhāng dǎn)
嗔拳不打笑面 (chēn quán bù dǎ xiào miàn)

Page served in 0.013s