en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
2 Chengyu
闯荡江湖 (chuǎng dàng jiāng hú)
闯南走北 (chuǎng nán zǒu běi)

Page served in 0.015s