en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
蠢蠢思动 (chǔn chǔn sī dòng)
蠢蠢欲动 (chǔn chǔn yù dòng)
蠢动含灵 (chǔn dòng hán líng)

Page served in 0.011s