en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
篡党夺权 (cuàn dǎng duó quán)
窜端匿迹 (cuàn duān nì jì)
爨桂炊玉 (cuàn guì chuī yù)
篡位夺权 (cuàn wèi duó quán)

Page served in 0.019s