en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
嘟嘟哝哝 (dū dū nóng nóng)
都头异姓 (dū tóu yì xìng)
都中纸贵 (dū zhōng zhǐ guì)

Page served in 0.011s