en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
讽德诵功 (fěng dé sòng gōng)
讽多要寡 (fěng duō yào guǎ)
讽一劝百 (fěng yī quàn bǎi)

Page served in 0.015s