en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
亘古不灭 (gèn gǔ bù miè)
亘古亘今 (gèn gǔ gèn jīn)
亘古奇闻 (gèn gǔ qī wén)
亘古通今 (gèn gǔ tōng jīn)
亘古未有 (gèn gǔ wèi yǒu)
亘古新闻 (gèn gǔ xīn wén)

Page served in 0.014s