en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
更待干罢 (gèng dài gàn bà)
更进一竿 (gèng jìn yī gān)
更名改姓 (gèng míng gǎi xìng)
更仆难尽 (gèng pú nán jìn)
更上一层楼 (gèng shàng yī céng lóu)

Page served in 0.013s