en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
乖唇蜜舌 (guāi chún mì shé)
乖僻邪谬 (guāi pì xié miù)
乖嘴蜜舌 (guāi zuǐ mì shé)

Page served in 0.014s