en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
航海梯山 (háng hǎi tī shān)
行行出状元 (háng háng chū zhuàng yuán)
行行蛇蚓 (háng háng shé yǐn)
行家里手 (háng jiā lǐ shǒu)
行间字里 (háng jiān zì lǐ)

Page served in 0.013s