en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
靠山吃山,靠水吃水 (kào shān chī shān kào shuǐ chī shuǐ)
犒赏三军 (kào shǎng sān jūn)
靠天吃饭 (kào tiān chī fàn)

Page served in 0.015s