en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
2 Chengyu
癞蛤蟆想吃天鹅肉 (lài há maxiǎng chī tiān é ròu)
赖有此耳 (lài yǒu cǐ ěr)

Page served in 0.013s