en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
凛如霜雪 (lǐn rú shuāng xuě)
凛若冰霜 (lǐn ruò bīng shuāng)
凛若秋霜 (lǐn ruò qiū shuāng)

Page served in 0.015s