en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
鲁殿灵光 (lú diàn líng guāng)
炉火纯青 (lú huǒ chún qīng)
庐山面目 (lú shān miàn mù)
庐山真面 (lú shān zhēn miàn)
庐山真面目 (lú shān zhēn miàn mù)

Page served in 0.013s