en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
念念不忘 (niàn niàn bù wàng)
念念有词 (niàn niàn yǒu cǐ)
念兹在兹 (niàn zī zài zī)

Page served in 0.019s