en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
跑了和尚跑不了庙 (pǎo lehé shàng pǎo bù lemiào)
跑了和尚跑不了寺 (pǎo lehé shàng pǎo bù lesì)
跑龙套 (pǎo lóng tào)
跑马观花 (pǎo mǎ guān huā)

Page served in 0.016s