en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
砲凤烹龙 (pào fèng pēng lóng)
炮火连天 (pào huǒ lián tiān)
炮龙烹凤 (pào lóng pēng fèng)
砲龙烹凤 (pào lóng pēng fèng)

Page served in 0.016s