en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
俏成俏败 (qiào chéng qiào bài)
鞘里藏刀 (qiào lǐ cáng dāo)
峭论鲠议 (qiào lùn gěng yì)

Page served in 0.016s