en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
请将不如激将 (qǐng jiàng bù rú jī jiàng)
请君入瓮 (qǐng jūn grù wèng)
请先入瓮 (qǐng xiān rù wèng)
请由此亡 (qǐng yóu cǐ wáng)
请自隗始 (qǐng zì wěi shǐ)

Page served in 0.016s