en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
韶华如驶 (sháo huá rú shǐ)
勺水一脔 (sháo shuǐ yī luán)
韶颜稚齿 (sháo yán zhì chǐ)

Page served in 0.012s