en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
爽然若失 (shuǎng rán ruò shī)
爽然自失 (shuǎng rán zì shī)
爽心豁目 (shuǎng xīn huō mù)
爽心悦目 (shuǎng xīn yuè mù)

Page served in 0.011s