en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
2 Chengyu
塔尖上功德 (tǎ jiān shàng gōng dé)
沓来踵至 (tǎ lái zhǒng zhì)

Page served in 0.016s