en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
鼍愤龙愁 (tuó fèn lóng chóu)
橐甲束兵 (tuó jiǎ shù bīng)
鼍鸣鳖应 (tuó míng biē yìng)
橐驼之技 (tuó tuó zhī jì)

Page served in 0.013s