en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
稳打稳扎 (wěn dǎ wěn zhā)
刎颈之交 (wěn jǐng zhī jiāo)
稳如泰山 (wěn rú tài shān)
稳扎稳打 (wěn zhā wěn dǎ)
稳坐钓鱼船 (wěn zuò diào yú chuán)

Page served in 0.014s