en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
亚肩叠背 (yà jiān dié bèi)
亚肩迭背 (yà jiān dié bèi)
揠苗助长 (yà miáo zhù zhǎng)

Page served in 0.013s