en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
殃及池鱼 (yāng jí chí yú)
鞅鞅不乐 (yāng yāng bù lè)
泱泱大风 (yāng yāng dà fēng)

Page served in 0.018s