en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
嘴尖舌头快 (zuǐ jiān shé tóu kuài)
嘴快舌长 (zuǐ kuài shé cháng)
嘴清舌白 (zuǐ qīng shé bái)
嘴甜心苦 (zuǐ tián xīn kǔ)
嘴直心快 (zuǐ zhí xīn kuài)

Page served in 0.014s