en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
弃其馀鱼
Pinyin
qì qí yú yú
Explanation
Meaning
比喻节欲知足。
Context
《淮南子·齐俗训》载:惠施为梁相,从车百乘,犹嫌不足。庄子泽边见之,弃其馀鱼,以示讽诫。

Page served in 0.012s