en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
黜邪崇正
Pinyin
chù xié chóng zhèng
Explanation
Meaning
斥退奸邪,崇尚正直。
Context
太平天国·林一环《贬妖穴为罪恶隶论》:“庶几黜邪崇正,以为遐迩亲疏之永鉴云尔。”

Page served in 0.012s