en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
寸长尺技
Pinyin
cùn cháng chǐ jì
Explanation
Meaning
犹言微才薄技。
Context
《二刻拍案惊奇》卷三九:“孟尝君平时养了许多客,今脱秦难,却得此小人之力,可见天下寸长尺技,俱有用处。”

Page served in 0.012s