en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
砥砺名节
Pinyin
dǐ lì míng jié
Explanation
Meaning
砥砺磨炼,立名立节。
Context
《晋书·夏侯湛传》:“论者谓湛虽生不砥砺名节,死则俭约令终,是深达存亡之理。”
Example
吾辈读圣贤书,论居官治民之法,孰不欲~哉。 ◎明·刘元卿《贤奕编·廉淡》
Grammar
动宾式;作谓语;含褒义

Page served in 0.012s