en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
砥节奉公
Pinyin
dǐ jié fèng gōng
Explanation
Meaning
磨砺名节,奉行公事。
Context
《明史·周延传》:“延颜面寒峭,砥节奉公。权臣用事,政以贿成,延未尝有染。”《明史·梁材传》:“砥节守公如一日,帝眷亦甚厚。”

Page served in 0.013s