en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
北门之寄
Pinyin
běi mén zhī jì
Explanation
Meaning
指负军事重任。
Context
《旧唐书·李自良传》:“德宗以河东密迩胡戎,难于择帅,翌日,自良谢,上谓之曰:‘卿与马燧存军中事分,诚为得礼;然北门之寄,无易于卿。’”
Example
上方勤西顾之忧,公特任~。宋·岳珂《桯史·吴畏斋谢贽启》

Page served in 0.012s