en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
哀兵必胜 (āi bīng bì shèng)
哀鸿遍野 (āi hóng biàn yě)
挨家挨户 (āi jiāi hù)
唉声叹气 (āi shēng tàn qì)

Page served in 0.015s