en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
爱不释手 (ài bù shì shǒu)
爱财如命 (ài cái rú mìng)
爱莫能助 (ài mò néng zhù)
爱钱如命 (ài qián rú mìng)
碍手碍脚 (ài shǒu ài jiǎo)
爱屋及乌 (ài wū jí wū)
爱憎分明 (ài zēng fēn míng)

Page served in 0.014s