en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
16 Chengyu
安步当车 (ān bù dàng chē)
安不忘危 (ān bù wàng wēi)
安分守己 (ān fèn shǒu jǐ)
安家落户 (ān jiā luò hù)
安居乐业 (ān jū lè yè)
安乐窝 (ān lè wō)
安民告示 (ān mín gào shì)
安贫乐道 (ān pín lè dào)
安然无恙 (ān rán wú yàng)
安如磐石 (ān rú pán shí)
安如泰山 (ān rú tài shān)
安身立命 (ān shēn lì mìng)
安土重迁 (ān tǔ zhòng qiān)
安营扎寨 (ān yíng zhā zhài)
安于现状 (ān yú xiàn zhuàng)
安之若素 (ān zhī ruò sù)

Page served in 0.014s