en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
按兵不动 (àn bīng bù dòng)
按步就班 (àn bù jiù bān)
按部就班 (àn bù jiù bān)
暗渡陈仓 (àn dù chén cāng)
暗箭伤人 (àn jiàn shāng rén)
黯然神伤 (àn rán shén shāng)
黯然失色 (àn rán shī sè)
暗送秋波 (àn sòng qiū bō)
按图索骥 (àn tú suǒ jì)
暗无天日 (àn wú tiān rì)

Page served in 0.014s