en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
八纮同轨 (bā hóng tóng guǐ)
八九不离十 (bā jiǔ bù lí shí)
八面玲珑 (bā miàn líng lóng)
八面威风 (bā miàn wēi fēng)
八仙过海 (bā xiān guò hǎi)
八字没一撇 (bā zì méi yī piě)

Page served in 0.011s