en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
八牕玲珑 (bá bā)
拔刀相助 (bá dāo xiāng zhù)
拔苗助长 (bá miáo zhù zhǎng)
跋山涉水 (bá shān shè shuǐ)

Page served in 0.016s