en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
白璧微瑕 (bái bì wēi xiá)
白璧无瑕 (bái bì wú xiá)
白藋同心 (bái diào tóng xīn)
白帢青衫 (bái jiá qīng shān)
白面书生 (bái miàn shū shēng)
白日做梦 (bái rì zuò mèng)
白手成家 (bái shǒu chéng jiā)
白手起家 (bái shǒu qǐ jiā)
白头偕老 (bái tóu xié lǎo)
白玉微瑕 (bái yù wēi xiá)
白纸黑字 (bái zhǐ hēi zì)

Page served in 0.012s