en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
斑驳陆离 (bān bó lù lí)
班门弄斧 (bān mén nòng fǔ)
搬弄是非 (bān nòng shì fēi)

Page served in 0.016s