en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
半半拉拉 (bàn bàn lā lā)
半壁江山 (bàn bì jiāng shān)
半斤八两 (bàn jīn bā liǎng)
半路出家 (bàn lù chū jiā)
半身不遂 (bàn shēn bù suí)
半生不熟 (bàn shēng bù shú)
半途而废 (bàn tú ér fèi)
半推半就 (bàn tuī bàn jiù)
半新不旧 (bàn xīn bù jiù)
半信半疑 (bàn xìn bàn yí)
半夜三更 (bàn yè sān gēng)
半真半假 (bàn zhēn bàn jiǎ)

Page served in 0.015s