en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
背城借一 (bèi chéng jiè yī)
背道而驰 (bèi dào ér chí)
备而不用 (bèi ér bù yòng)
背井离乡 (bèi jǐng lí xiāng)
悖入悖出 (bèi rù bèi chū)
背水一战 (bèi shuǐ yī zhàn)
背信弃义 (bèi xìn qì yì)

Page served in 0.01s