en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
本来面目 (běn lái miàn mù)
本末倒置 (běn mò dào zhì)
本小利微 (běn xiǎo lì wēi)
本性难移 (běn xìng nán yí)

Page served in 0.011s