en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
笨口拙舌 (bèn kǒu zhuō shé)
笨鸟先飞 (bèn niǎo xiān fēi)
笨手笨脚 (bèn shǒu bèn jiǎo)

Page served in 0.015s