en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
比比皆是 (bǐ bǐ jiē shì)
彼此彼此 (bǐ cǐ bǐ cǐ)
比肩接踵 (bǐ jiān jiē zhǒng)
笔墨官司 (bǐ mò guān sī)
比上不足,比下有余 (bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú)
比手划脚 (bǐ shǒu huà jiǎo)
比翼双飞 (bǐ yì shuāng fēi)

Page served in 0.015s