en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
病从口入 (bìng cóng kǒu rù)
病急乱投医 (bìng jí luàn tóu yī)
并驾齐驱 (bìng jià qí qū)
病入膏肓 (bìng rù gāo huāng)
并行不悖 (bìng xíng bù bèi)

Page served in 0.012s